…chuyện nhỏ

6 07 2007

Ăn tranh thủ
……………..ngủ khẩn trương

Chơi là chuyện nhỏ
……………………..học là chuyện lớn

Chuyện nhỏ không làm được sao làm chuyện lớn


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: