Rượu

29 07 2007
 

Khách hàng hỏi người bán: – Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?
– Bằng tắc kè.
– Rượu rắn?
– Ngâm bằng rắn.
– Rượu sâm?
– Thì đương nhiên ngâm sâm rồi.
– Vậy rượu Na-pô-lê-ông?

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: